fbpx

Obsługa oszczędności

Kategorie oszczędnościowe #

W trakcie tworzenia nowego pliku z budżetem automatycznie tworzona jest kategoria “Budowanie oszczędności”. Kategoria ta ma ustawioną funkcję dodatkową “Kategoria oszczędnościowa”. Kategorie tego typu oznaczone są na stronie Moje finanse kolorem zielonym. Oczywiście domyślne kategorie można modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami.

Planowanie oszczędności #

Oszczędności mogą być przeznaczone na konkretny cel (Fundusz awaryjny, Fundusz wydatków nieregularnych), lub po prostu “na przyszłość”. W trakcie planowania budżetu  można określić jaka kwota  w wybranym miesiącu zostanie przeznaczona na konkretny cel oszczędnościowy.

Zaplanowane kwoty oszczędności sumowane są w polu “Oszczędności / plan” w panelu Podsumowanie. Pomniejszana jest również kwota “do rozdysponowania”.

Realizacja oszczędności #

W aplikacji Family Finance Tracker obsługa oszczędności odbywa się za pomocą przelewów na odpowiednie konta oszczędnościowe.

W trakcie dodawania przelewu nie ma znaczenia na jakie konto Użytkownik przeksięguje pieniądze. W tym przypadku aplikacja daje pełną dowolność. Można wszystkie planowane oszczędności przeksięgowywać na to samo konto. Można również przechowywać oszczędności z każdej kategorii na odrębnych kontach. Co do zasady w aplikacji powinna być odwzorowana struktura taka sama jak w realnych kontach bankowych.

Aby przeksięgowanie zostało zaliczone jako “Oszczędności”, w trakcie dodawania operacji należy wybrać opcjonalną kategorię oszczędnościową:

Automatyzacja oszczędności #

Jeśli w naszym budżecie część środków regularnie przeznaczona jest na oszczędności i przykładowo w banku zdefiniowane zostały automatyczne przelewy, analogiczny stan można odzwierciedlić w aplikacji. Dodając przelew, należy wybrać datę pierwszej operacji, oraz częstotliwość z jaką operacja ma być powtarzana:

Taka operacja będzie automatycznie wykonywana w wybranych odstępach czasu, do momentu anulowania jej w zakładce “Operacje zaplanowane”.

Powered by BetterDocs