fbpx

Konta

jest to zakładka służąca do zarządzania kontami rozliczeniowymi w pliku budżetowym.

Aby utworzyć nowe konto, przechodzimy w aplikacji na zakładkę “Konta”, a następnie w prawym dolnym rogu ekranu wybieramy opcję 

 

 

Otwieram nam się wtedy okno, które znamy już z pierwszego uruchomienia aplikacji. W tym oknie widać cztery wymagane pola, do których musimy wpisać lub wybrać wartość, aby móc zapisać nowe konto. Pola wymagane zaznaczone są czerwoną ramką. Pierwszym polem wymaganym jest podanie nazwy konta. Nazwa może być dowolna. Kolejnym polem w tym oknie jest pole “Saldo”. Domyślnie wartość w tym polu ustawiona jest na “0”. Nastepne pole, to pole wyboru typu konta. Dostępne typy kont przedstawione są na poniższym obrazku:

 

 

Aby łatwo było rozróżniać typy kont na liście, każdy typ konta odznacza się inną ikoną:

 

 

Wszystkie cztery typy konta widoczne są podczas dodawania nowych transakcji na stronie głównej zakładki “Konta”.

Wartość wszystkich utworzonych kont widoczna jest w dolnej części prawego panelu aplikacji w części “Łączny stan kont”:

 

 

Na powyższym obrazku widać też, bardzo przydatną funkcję w oknie “Konta” – wyszukiwarkę. Jest ona bardzo wygodna w sytuacji, gdy mamy utworzonych dużą liczbę kont, różnego rodzaju. Wyszukiwarka przeszukuje po nazwie konta.

Dla kont mamy dostępnych kilka funkcji. Są to:

  • Nowe przeksięgowanie
  • Uzgodnij saldo
  • Edytuj konto
  • Usuń konto

Funkcje te pojawiają się po wybraniu menu po prawej stronie wiersza dla konkretnego konta:

 

 

Nowe przeksięgowanie

Jest to opcja, która umożliwia wykonanie przelewów pomiędzy naszymi kontami. W ten sposób możemy również zaksięgować wypłatę gotówki z konta (przeksięgowanie z konta typu “Konto bankowe” na konto typu “Gotówka”).  Aby wykonać przeksięgowanie musimy wypełnić następujące pola w oknie “Przeksięgowanie”:

  • Kwota – podajemy kwotę przeksięgowania
  • Z konta – do tego pola domyślnie podstawiana jest wartość konta, dla którego wybraliśmy opcję “Nowe przeksięgowanie”
  • Na konto – wybieramy konto docelowe. Musimy mieć utworzone przynajmniej dwa konta w aplikacji.
  • Kto – wybieramy płatnika, który dokonuje przeksięgowania.
  • Wybieramy częstotliwość dokonywania przeksięgowania. Wartość domyślna to “Jednorazowo”. Szerzej rozwiniemy temat opisując transakcje.
  • Ostatnie pole to “Podaj opis”. Jest to pole niewymagane.

 

 

Po wypełnieniu pól zatwierdzamy operację opcją w prawym górnym rogu ekranu.

Gdy znajdujemy się na zakładce “Konta”, klikając raz na wybranym koncie otwiera nam się lista operacji dla danego konta. Poniżej przykładowa operacja przeksięgowania:

 

 

Uzgodnij saldo

Jest to opcja, dzięki której możemy, bez konieczności dodawania operacji, ustalić aktualne saldo naszego konta. Opcja bardzo przydatna, gdy nie możemy sobie poradzić z przypomnieniem i udokumentowaniem wszystkich operacji, a nie zgadza nam się stan faktyczny. Okno opcji uzgadniania salda wygląda następująco:

 

 

Zatwierdzenie wartości w polu “Saldo” spowoduje nadpisanie stanu wybranego konta rozliczeniowego.

Edytuj konto

Jest to opcja dzięki której, możemy edytować dane dla konta.

 

 

Możemy edytować wartości wszystkich pól w powyższym oknie oprócz pola “Saldo”.

Usuń konto

Opcja ta służy do usuwania konta. Po wybraniu tej opcji, w aplikacji pojawi się okienko, w którym potwierdzamy lub nie zamiar usunięcia konta. Konto może zostać usunięte tylko wtedy, gdy nie ma do niego przypisanej żadnej operacji.

Konto walutowe

W aplikacji możemy utworzyć konto walutowe, czyli rozliczane w innej walucie niż waluta główna pliku budżetowego. Aby utworzyć takie konto, w oknie “Dodaj nowe konto” w polu “Waluta”, wybieramy interesującą nas walutę.

Na liście kont w zakładce “Konta”, widać różnicę w walucie:

Dodawanie transakcji dla tego konta opiszemy w tutorialu “Transakcje”.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *