fbpx

Planowanie przychodów i wydatków

Planowanie budżetu w aplikacji Family Finance Tracker odbywa się w cyklach miesięcznych.

Domyślnie jest to od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, lecz aplikacja pozwala zmienić to ustawienie.

Planowanie budżetu odbywa się na ekranie “Moje finanse”

Na poniższym ekranie zaznaczono najważniejsze elementy wykorzystywane przy planowaniu budżetu:

Planowanie przychodów #

Planowanie najlepiej zacząć od wprowadzenia szacowanych przychodów w wybranym miesiącu. W tym celu będąc na zakładce “Przychody” należy:

  • rozwinąć wybraną kategorię (np klikając w nagłówek tabeli).
  • W wybranej podkategorii w której chcemy zaplanować przychód, należy kliknąć na kwotę w kolumnie “Planowane” (1)
  • W polu należy wpisać planowaną kwotę.
  • Jednocześnie otworzy się okienko pomocnicze, w którym zobaczyć można historyczne wartości z poprzednich budżetów (o ile takie były)
  • Dla kwoty za poprzedni miesiąc (2) oraz za ten sam miesiąc ubiegłego roku możliwy jest podgląd historycznych operacji. Aby zobaczyć podgląd, należy kliknąć na wybrany wiersz w okienku pomocniczym.

Kwoty wprowadzane w podkategoriach przychodowych będą sumowane w polu “Do rozdysponowania” (3).

Po zakończeniu planowanie przychodów można przystąpić do planowania wydatków.

Planowanie wydatków #

Gdy kwota planowanych przychodów jest już ustalona i znajduje się w polu “Do rozdysponowania”, należy przełączyć się na zakładkę “Wydatki”, rozwinąć kategorie i zacząć uzupełniać planowane wydatki. Odbywa się to analogicznie jak w przypadku przychodów, uzupełniając kwotę w kolumnie “planowane” dla wybranych podkategorii.  Najwygodniej zacząć od pierwszej podkategorii, uzupełniać kwoty a następnie za pomocą klawisza “Tab” przechodzić do kolejnej podkategorii.

Oczywiście nie wszystkie kategorie muszą być uzupełnione. W przypadku gdy wydatki w danej podkategorii nie są w bieżącym miesiącu planowane, należy zostawić wartość zerową.

W trakcie uzupełniania kwot planowanych wydatków, pozostała kwota do rozdysponowania będzie się zmniejszała.

Suma wszystkich zaplanowanych wydatków odkłada się w polu “Wydatki / plan” (5)

W trakcie planowania należy dążyć do tego aby kwota “Do rozdysponowania” (3) nie zeszła poniżej zera.

Planowane wydatki z oszczędności #

Często zdarza się sytuacja że konieczny jest wydatek nie z zaplanowanych na bieżący miesiąc przychodów a z pieniędzy które zostały wcześniej zaoszczędzone.

Aby móc poprawnie zaplanować takie wydatki i aby pole “Do rozdysponowania” nie było ujemne, dodane zostało pole “Planowane wydatki z oszczędności” (4).

Wprowadzona w to pole kwota powiększa dostępną kwotę do rozdysponowania.

Dodatkowo, aby nie zapomnieć na co w trakcie planowania chcieliśmy przeznaczyć tą kwotę, możliwe jest dodanie do tego pola dodać dodatkowego komentarza.

Planowanie oszczędności #

Oczywiście bezpieczne zarządzanie budżetem domowym powinno zakładać, że część przychodów odkładana jest na oszczędności. W aplikacji można zdefiniować specjalne kategorie oszczędnościowe. (Więcej informacji o kategoriach specjalnych znajduje się w sekcji zarządzania kategoriami). Kategorie oszczędnościowe na stronie “Moje finanse” oznaczone są kolorem zielonym.

Wszystkie kwoty zaplanowane w podkategoriach oszczędnościowych sumowane są w polu “Oszczędności / plan”. (6). Więcej na temat zarządzania oszczędnościami można znaleźć w sekcji “Obsługa oszczędności”. Kwota “Do rozdysponowania” (3) pomniejszana jest o sumę planowanych oszczędności

Planowanie spłaty zadłużenia #

Analogicznie do oszczędności, w systemie dostępne są również kategorie specjalne do spłaty zadłużenia. Kategorie te na liście oznaczone zostały kolorem czerwonym.

Wszystkie kwoty zaplanowane w podkategoriach do spłaty zadłużenia sumowane są w polu “Spłata długów / plan”. (6). Więcej na temat zarządzania zadłużeniem można znaleźć w sekcji “Obsługa zadłużenia”. Kwota “Do rozdysponowania” (3) pomniejszana jest o sumę planowanych spłat długów.

Powered by BetterDocs